v. 1.0
danger

poslední
aktualizace: 09. 08. 2020

Koordinátor BOZP

 

Poskytování služeb koordinátora při přípravě a realizaci stavby, dle zákona 309/2006 Sb.

 

 - v případě, že se jedná o přípravu / realizaci stavby, u které:

1. nevzniká povinnost doručení o zahájení prací,

 

2. které provádí stavebník sám pro sebe svépomocí podle zvláštního právního předpisu ( § 160 odst. 3 stavebního zákona),

 

3. nebo neyžadujících stavební povolení ani ohlášení podle zvláštního právního předpisu ( § 103 stavebního zákona)

 se koordinátor neurčuje.

 

 jinak

 

 - budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby (jsou tím myšleni i zaměstnanci subdodavatelů hl. zhotovitele), je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace.

 

povinnosti jak zadavatele stavby, tak koordinátora bozp určují právní předpisy: zákon 309/2006 Sb. a NV 591/2006 Sb.